VÝBĚR DOMU

Počet obytných místností

1
2
3
4
5
6
7+

Počet podlaží

přízemní dům/bungalov
patrový dům

Cena domu na klíč

100 000 Kč
20 000 000 Kč
ZOBRAZIT NABÍDKU
Projektová dokumentace a povolování staveb

Projektová dokumentace a povolování staveb

Dům nejprve roste na papíře

Papíry, razítka, peníze, nervy a hlavně čas – s tím vším je spojené vysněné bydlení. Stavba rodinného domu není jednoduchou záležitostí a neexistuje univerzální návod, jak úspěšně celým procesem projít. Přesto se vám pokusíme poskytnout základní informace.

Prvním krokem každého stavebníka by měla být návštěva příslušného stavebního úřadu. Nejde o společenskou návštěvu, i když se doporučuje vzít s sebou alespoň květinu. Existují totiž markantní rozdíly v přístupu jednotlivých stavebních úřadů. Proto je dobré zjistit místní stav věcí a podle nich se zařídit. Nevyplatí se plavat proti proudu. Asi byste se k vysněnému bydlení pomocí právníků taky dopracovali, ale rozhodně o několik let později.

Dokumentace pro územní řízení

Díky dokumentaci pro územní řízení posoudí stavební úřad, jestli dům můžete postavit na daném pozemku. Úřad zkoumá soulad návrhu s územním plánem, napojení stavby na sítě (vodovod, kanalizace, elektřina, silnice) a zohledňuje i splnění platných norem a obecných požadavků na výstavbu.

Tyto informace se ale často kryjí s dokumentací pro stavební povolení (či pro ohlášení stavby), a proto v některých případech úřady tuto dokumentaci nevyžadují.

Dokumentace pro územní řízení obsahuje:

 • základní situační výkresy s pohledy na dům
 • řezy a půdorysy domu
 • technickou a průvodní zprávu
 • polohu domu na pozemku a jeho vztahy k okolí

Stavební povolení nebo ohlášení stavby

Možná, že po přečtení tohoto článku začnete uvažovat, že budete raději stavět „na černo“, ale nedělejte to. Není to pěkný pohled, když by to vše dospělo až do stádia rozhodnutí o odstranění stavby.

Jestliže už máte od stavebního úřadu udělen územní souhlas, můžete podniknout další krok na cestě k realizování vašeho projektu. Tím bude získání stavebního povolení.

Dilema, které musíte vyřešit hned na počátku: bude stačit ohlášení stavby nebo stavební povolení?

Ohlášení stavby: Toto řízení se volí za předpokladu, že jsou již k hranici stavební parcely vyprojektované inženýrské sítě, na které bylo vydané kladné územní rozhodnutí a stavební povolení. Toto řízení je nejčastěji využíváno v nově vzniklých satelitních městečkách, kde je již veškerá infrastruktura vyprojektována a bylo na ní vydáno stavební povolení.

Všechny případy, kdy vám ke stavbě stačí dokumentace pro ohlášení stavby, jsou podrobně vypsány ve stavebním zákoně. Pro praktické účely je dobré vědět, že ohlášení stačí při:

 • Stavbě klasického rodinného domu nebo rekreačního objektu, do zastavěné plochy 300 m2 (do mezí se pak musí vejít i případné přístavby a nástavby).
 • Terénních úpravách a stavbách opěrných zdí do výše jednoho metru, a to pouze pokud nezasahují do veřejných komunikaci a prostranství.
 • Stavebních úpravách, které neovlivní nosné konstrukce domu.
 • A dalších stavbách uvedených v § 104 stavebního zákona.

Od ledna 2018 lze řešit stavbu rodinných domů, a to až do zastavěné plochy 300 m2 s maximálně jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími (tedy v podstatě všechny běžné rodinné domy), zjednodušeným postupem – přes ohlášení stavby. Lze tak uspořit čas i finance. Ne sice o moc, ale přesto. Předpokladem je, že budete kolem sebe mít vstřícné sousedy (to je první podmínka), kteří se stavbou budou souhlasit. Pokud ne, je nutné zpracovat klasické dokumentace pro územní řízení (DUR) a stavební povolení (DSP). Druhou podmínkou je pak kladné stanovisko takzvaných dotčených orgánů (DO), například vlastníků technické infrastruktury (kanalizace, elektřina, zemní plyn, vodovodní řad).

Stavební povolení: Toto řízení se volí za předpokladu, že nejsou vyprojektované inženýrské sítě (vodovodní a kanalizační řad, studna, čistička odpadních vod), nebo na ně nebylo vydané kladné územní rozhodnutí a stavební povolení. Paradoxně je obsah dokumentace pro stavební povolení prakticky totožný s tím, který předkládáte pro ohlášení stavby. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení je stanoven v příloze č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb.

Příprava dokumentace

Veškerá projektová činnost musí být prováděna v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Vyhláška“). Pokud se rozhodnete pro některý z typových projektů dřevostaveb nebo klasických zděných domů od prověřených dodavatelů, vždy budete mít jistotu, že všechny zákonné povinnosti budou splněny.

Kvalitně a přehledně vypracovaná projektová dokumentace je základem efektivní přípravy a úspěšné realizace každého stavebního díla. Rozhodně k tomu nepřistupujte tak, že je to jen papír pro papír. Je to důležitý dokument. Stavět bez promyšleného a detailního projektu – ať již jakoukoli stavbu – je riziko pozdějších zvýšených nákladů a nepříjemných zjištění v průběhu výstavby. Dokumentace má různé fáze, řešící projekt v jiné podrobnosti a jiném technickém detailu.

Z hlediska účelu využití rozlišujeme následující stupně projektové dokumentace:

 • Architektonické studie stavby
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) - na základě této dokumentace je udělováno povolení k umístění stavby
 • Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) - slouží v případě menších staveb, kdy není nutné získání stavebního povolení
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - slouží k získání stavebního povolení ke stavebnímu záměru
 • Dokumentace pro zadání stavby (DZS) - slouží jako podklad pro výběrové řízení dodavatele stavby a stanovení ceny stavby
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS) - slouží jako obecný podklad pro realizaci stavby bez ohledu na budoucího dodavatele stavby
 • Realizační dokumentace stavby (RDS) - slouží jako podklad pro realizaci stavby, bývá vyhotovována dle požadavků a možností konkrétního dodavatele stavby na základě konkrétních zvolených řešení a zamýšlených technologií
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) - zachycuje skutečný stav realizované stavby (pasportizace stavebního objektu)

 

Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)

Je vypracovávána v případě, kdy pro daný stavební záměr není třeba stavebního povolení, pouze je vyžadován souhlas stavebního úřadu. DOS je tedy dostačující pro povolení drtivé většiny běžných rodinných domů.

Tento stupeň projektové dokumentace obsahuje konstrukční řešení, prostorové uspořádání a materiálovou specifikaci stavby. Dále jsou zde uváděna veškerá dílčí řešení zpracovaná jednotlivými projektovými specialisty (zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, plynofikace, požární bezpečnost stavby apod.). Tato řešení musí být v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, tj. s požadavky týkajícími se veřejných zájmů. Především jde o splnění obecně technických požadavků na výstavbu a speciálních právních předpisů.

Co je součástí dokumentace pro ohlášení stavby:

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Situační výkresy
 • Architektonicko-stavební řešení
 • Stavebně konstrukční řešení
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Zdravotně technické instalace
 • Vytápění
 • Elektroinstalace, hromosvod
 • Průkaz energetické náročnosti budovy

 

Vyhotovení DOS pro běžný rodinný dům v případě, že se rozhodnete pro individuální projektování s architektem či projektantem, trvá řádově několik měsíců a vyjde na desetitisíce až nižší statisíce korun. Vždy záleží na ceníku konkrétního architekta a na velikosti a vlastnostech domu.

Pokud zvolíte cestu typového katalogového domu, projekt budete mít k dispozici téměř okamžitě (max. v řádech týdnů) a obvyklá cena takového projektu se pohybuje v rozmezí 40 – 80tisíc korun.

Dokumentace pro povedení stavby (DPS)

Jde vlastně o podrobný konstrukční a technický návod pro stavební firmu a vychází z projektové dokumentace ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby. Vypracovává se proto v menším měřítku než její předchozí verze a najdete v ní i ty nejmenší detaily. Zohledňuje také například:

 • sílu a materiál zvolené cihly u nosných zdí
 • výběr materiálu na podlahy včetně druhu spárování
 • kudy povede elektroinstalace chytré domácnosti a kde se umístí její hlavní panel a čidla
 • či materiál izolace u bazénu

DPS také slouží jako podklad pro stavební dozor. Stavbyvedoucí díky ní dokáže přesně určit, zda stavba probíhá technologicky správně a zda se používá předem domluvený materiál v dané kvalitě.

Kolik stojí správní poplatky související se stavebním povolením:

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci

5 000 Kč

b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty

10 000 Kč

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže

500 Kč

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží, vinných sklepů

1 000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5 000 Kč

e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení

1 000 Kč

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)

10 000 Kč

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

300 Kč

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)

3 000 Kč

2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení

1 000 Kč

 

Na kolik přijde vyřízení územního rozhodnutí a územního souhlasu:

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území:

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci

1 000 Kč

b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty

5 000 Kč

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže

500 Kč

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží, vinných sklepů

1 000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další místo, nejvýše 5 000 Kč

e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b)

1 000 Kč

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)

20 000 Kč

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

300 Kč

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)

3 000 Kč

2. Vydání rozhodnutí o změně využití území

a) do výměry 5000 m2 včetně

1 000 Kč

b) nad výměru 5000 m2

3 000 Kč

3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

1 000 Kč

4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

2 000 Kč

5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

5 000 Kč

6. Vydání regulačního plánu na žádost

10 000 Kč

 autor: redakce dumonline.cz

Před výstavbou

Průvodce výběrem domu

Nemáte jasnou představu?

Odpovězte na několik jednoduchých otázek a náš průvodce za vás vybere domy, které by vám mohly vyhovovat.

29.6.2022

Vše, co byste měli vědět o hypotéce

V České republice reálně hrozí, že v dohledné době praskne její realitní bublina. Jsme na tom tak špatně, že hůře je na tom pouze Nový Zéland. Zkontrolovali jste svou bonitu a rozhodli j...

9.6.2022

Způsoby financování domu: hypotéka není jediná možnost

Pořídit si vlastní nemovitost je dobrý krok, který nám vytvoří jisté zázemí pro budoucí rodinu. Aby k němu ale mohlo dojít, musíme vědět, jak vysněný dům správně zafinancovat. Mnoho li...

29.5.2022

Dřevostavby - typy, technologie výstavby

Dřevostavby zažívají v posledním desetiletí doslova boom. Zatímco v roce 2008 se jich u nás postavila zhruba tisícovka, což tvořilo jen něco kolem 5 % z celkového počtu rodinných domů, v ro...

18.5.2022

Zděný dům - jaké jsou možnosti materiálů?

Dali jste definitivně přednost tradičnímu zděnému domu před dřevostavbou? Jedno důležité rozhodnutí máte za sebou, ale čeká vás další. Jaký materiál na výstavbu hrubé stavby zvolit? Dn...

12.5.2022

Zděný dům nebo dřevostavba?

Rodinný dům může mít mnoho podob. Zatímco některé mohou být z cihel a malty, u jiných je hlavním stavebním materiálem dřevo. Nabízí se však otázka, která z možností je lepší? Zatím to...

8.5.2022

Výběr dodavatele stavby

Při výběru stavebního dodavatele byste měli svůj výběr velmi pečlivě zvážit a doporučujeme, abyste si ho předtím, než ho zaměstnáte, dobře prověřili. Pokud zaměstnáte kvalitního ren...

1.5.2022

Příprava stavby aneb co všechno je třeba zařídit, než se položí základní kámen domu

Bylo by mylné se domnívat, že stavba rodinného domu začíná položením základního kamene. Nejprve nás totiž čeká nemilá věc, jakou je běhání po úřadech. Ze všeho nejdříve je zapotřebí z...

26.4.2022

Jak vybrat ten správný dům, kritéria výběru

Výběr domu není snadná záležitost. Právě naopak - stojí nás mnoho času i úsilí. V konečném důsledku se však toto úsilí rozhodně vyplatí. Dům totiž nevybíráme na rok nebo dva, ale spíše na...

18.4.2022

Možnosti pořízení projektové dokumentace RD

Pořídit si vlastní rodinný dům je snem nejednoho z nás. Aby však mohl být položen první základní kámen, je zapotřebí projektová dokumentace. Jenže na koho se nejlépe obrátit v případě ž...

14.4.2022

Možnosti pořízení novostavby rodinného domu

Pokud jsme tedy vyřešili úvodní dilema, zavrhli možnost koupě staršího domu a rozhodli se pro novostavbu, máte na výběr hned z několika možností, jak si vysněný dům pořídit. Developerské pr...

11.4.2022

Pořízení staršího domu nebo novostavby?

Postavit si vlastní dům, zasadit strom a zplodit syna. Tak praví známé české rčení, které se stalo hlavním životním krédem mnoha z nás. Zatímco někdo postupuje od konce, jiný se sn...

5.4.2022

Jak vybrat vhodný pozemek pro rodinný dům

Mít rodinný dům podle vlastních představ s krásnou příjezdovou cestou, velkou zahradou s bazénem a dostatkem místa pro všechny jeho obyvatele. Je to i váš sen? Prvním krokem k jeho r...

Další aktuality

Co vás čeká, pokud se rozhodnete pořídit si nový dům

Doporučené články

Nechcete ztrácet čas procházením našeho katalogu?

Zadejte základní parametry vašeho vysněného domu a získejte nabídky šité na míru právě Vám.

 ZAVŘÍT

Aby web fungoval jak má - souhlas s cookies

Pro co nejlepší zážitek z prohlížení webu, aby fungovalo vyhledávání, přihlašování, abychom vás neobtěžovali nevhodnou reklamou a pro mnoho dalších věcí využívá tato stránka tzv. cookies, což jsou drobné textové informace dočasně ukládané do paměti vašeho prohlížeče. K jejich použití od vás potřebujeme souhlas. Za jeho udělení v plné šíři, či podrobné nastavení vám velmi děkujeme. Vaše rozhodnutí můžete samozřejmě kdykoliv změnit a přenastavit.

Jaké cookies používáme

Nezbytné

Nezbytné cookies jsou bezpodmínečně nutné k fungování stránek. Bez nich by nefungovaly základní funkcionality, jako např. přihlašování nebo nakupování v e-shopu. Tyto jsou vždy automaticky povolené.

Statistické

Tyto cookies pomáhají s měřením a analýzou návštěvnosti stránek.

Marketingové

Marketingové cookies pomáhají trackovat uživatele stránek za účelem nabízení cílených reklamních sdělení. Dávají smysl pro obě strany, neboť uživatel stránek obdrží reklamu na produkty, které ho skutečně zajímají, a které např. vyhledával v minulosti, a vydavatelé reklam naopak mohou tyto reklamy cíleně nabídnout.

Přijmout vše Přijmout vybrané Podrobné nastavení